Privacyverklaring

Praktijk InKleur, t.n.v. Anneke Coolen- van Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk InKleur is gevestigd op de Picardie 38 te Gennep en bereikbaar via 06-16422145/info@praktijkinkleur.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat de aangeleverde aanmeldingsgegevens (via het contactformulier op de website of een aanmeldingsformulier), aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en begeleiding. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die, na je expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Praktijk InKleur verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om facturen te versturen.
  • InKleur verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
  • Om de voortgang te kunnen bewaken en te kunnen reflecteren op eerder gestelde doelen wordt bij praktijk InKleur een korte notitie gemaakt van elk gesprek. Dit wordt zorgvuldig opgeslagen en buiten de beschikbaarheid van derden gehouden.
  • Het dossier kan ook gebruikt worden voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).


Binnen Praktijk InKleur wordt getracht ieders privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en ervoor wordt gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Er is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met vasb@cenxgvwxvaxyrhe.ay.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard

Praktijk InKleur bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Praktijk InKleur hanteert de bewaartermijn van 20 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk InKleur verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Ten allen tijden ben je als cliënt op de hoogte van datgene wat er gedeeld wordt en wordt je toestemming hiervoor gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door praktijk InKleur. Je hebt tevens recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde, organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot een van het bovenstaande doen door te mailen naar vasb@cenxgvwxvaxyrhe.ay.

Om er zeker van te zijn dat het betreffende verzoek door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak hierbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Uiterlijk binnen 4 weken ontvang je een reactie.
Praktijk InKleur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er zijn binnen praktijk InKleur geen besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  Alle besluiten worden, zorgvuldig overwogen in het belang van de cliënt, genomen door de medewerker van praktijk InKleur.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk InKleur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk InKleur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/