Algemene voorwaarden

Praktijk InKleur is opgericht door Anneke Coolen- van Zutphen en is gevestigd in Gennep. Praktijk InKleur is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61048143.

Praktijk InKleur is een praktijk bij opgroeien en ontwikkeling, die zich richt op kinderen, jongeren, ouders en systemen. Er is ruimte voor diagnostiek (cognitie) en behandeling (integratief, ACT, SCHIP-aanpak, systemisch werk, opstellingen). Praktijk InKleur is aangesloten bij

  • NVO      14713
  • VBAG     21712007
  • RBCZ     180076 R
  • SKJ       120006430

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met praktijk InKleur en daarmee ook alle verband houdende handelingen. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een behandelovereenkomst door de cliënt / ouders / verzorgers ondertekend.

Meldcode huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel genoemd meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Vanaf 1 januari 2019 is deze Meldcode verder verbeterd. De meldcode zoals praktijk InKleur deze hanteert, is vanaf de website te downloaden.

Vertrouwelijkheid

Praktijk InKleur is verplicht tot geheimhouding. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger via een toestemmingsformulier. Zoveel als mogelijk wordt betreffende informatie in gezamenlijkheid overgebracht aan derden, dus zo veel mogelijk samen met cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s). Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal dit vanuit praktijk InKleur wel besproken worden met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Praktijkwaarneming

Bij plotseling wegvallen van de therapeut door overlijden zullen alle inhoudelijke zaken worden waargenomen door een praktijkwaarnemer. Voor Praktijk InKleur is dit Loes Hendriks van Praktijk de Grote Beer (Venray). De cliënt gaat akkoord met het feit dat bij overlijden van de therapeut, Loes Hendriks toegang zal krijgen tot de cliëntendossiers voor een adequate praktijkwaarneming.

Privacybeleid

De privacyverklaring is te downloaden op de pagina www.praktijkinkleur.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

De behandeling en begeleiding bij praktijk InKleur is gericht op verbetering en het behalen van ieders persoonlijke doelen. De doelstelling wordt vooraf met elkaar afgestemd, vastgelegd in het dossier en kan tussentijds worden aangepast in onderling overleg.  De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. De cliënt ontwikkelt zich in diens eigen proces en draagt hiervoor zelf (evt. samen met ouders/verzorgers) de verantwoordelijkheid. Praktijk InKleur is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met, de geboden behandeling tenzij sprake is van opzet, schuld aan de zijde van praktijk InKleur. Beroepscodes bieden hiervoor de richtlijn.

Praktijk InKleur streeft ernaar aan te sluiten bij ieders hulpvraag. Wanneer hierover klachten zijn, is het wenselijk dit met de therapeut te bespreken om samen te zoeken naar een oplossing. Mochten we hier niet samen uitkomen, dan kunt u een klacht indienen. Op de website bij praktijkinformatie vindt u hierover meer informatie.

Sessies met kinderen

De ouder/verzorger is tijdens de sessies niet altijd aanwezig, kinderen mogen hierin een keuze maken. Tijdens een sessie kunnen ouders gebruik maken van de wachtruimte of de praktijk verlaten in overleg en met telefonische bereikbaarheid. Na afloop van een sessie bepaalt het kind wat hij/zij wel of niet wil delen met de ouder(s)/verzorger(s). De therapeut zal geen inhoudelijke terugkoppeling geven over een sessie, zonder overleg met het kind. Dit wordt tijdens de intake nadrukkelijk besproken. Indien van toepassing en gewenst, kan worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tevens is de ouder/verzorger die bij de sessie aanwezig is, verantwoordelijk voor het overdragen van de informatie. Praktijk InKleur kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden en zal dit met u bespreken.

Aanvullend op livesessies; beeldbellen, observatie en verslag

Op verzoek kan er tussentijds overleg plaatsvinden, zowel telefonisch, als via beeldbellen. Het is verboden om deze gesprekken op te nemen of te delen met derden. Voorafgaand aan een beeldbel sessie zal praktijk InKleur hiervoor een toestemmingsformulier toesturen met aanvullende afspraken.

?In overleg met, of op verzoek van ouders, bezoekt de therapeut school of andere belanghebbenden voor observatie, verslaglegging of advisering. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt gemaakt door de therapeut van praktijk InKleur en wordt eerst ter goedkeuring aan ouders / verzorgers voorgelegd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website. Wanneer er reiskosten gemaakt worden, worden deze in onderling overleg gefactureerd. Tariefwijzigingen worden ingevoerd per kalenderjaar, op 1 januari. Deze worden minstens 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch, per mail of app, is onderdeel van de behandeling. Wanneer er meer of structureel tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt dit in rekening gebracht. 

Vergoedingen

Therapie / psychosociale begeleiding wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullend pakket (alternatieve zorg, natuurgeneeswijze). Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Wanneer u wilt weten of uw verzekering dit ook vergoedt, kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of kunt u kijken op de website van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen). De factuur dient rechtstreeks te worden voldaan aan praktijk InKleur. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Om zicht te hebben op de hoogte van de vergoeding die uw verzekering biedt, dient u hiervoor zelf te informeren bij de zorgverzekeraar. Sinds november 2019 is praktijk InKleur een gecontracteerde zorgaanbieder binnen de gemeentes van NML (Gennep, Bergen, Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray). Zodoende is het mogelijk om via Team Toegang / sociaal wijkteam of een verwijzing van de huisarts in aanmerking te komen voor vergoede zorg vanuit de gemeente.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt of ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van praktijk InKleur. Dit staat tevens vermeld op de factuur. Wanneer er niet binnen deze termijn wordt betaald zal een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien het openstaande bedrag niet alsnog binnen 14 dagen is ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau (incassokosten € 40,00). Wordt er hierna niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is praktijk InKleur genoodzaakt de vorderingen aan u uit handen te geven. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand zal verdere behandeling worden opgeschort totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Afmelden is wenselijk zo snel mogelijk te doen, door te bellen of een bericht (sms/app/telefoon/email) achter te laten. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd of vergeten wordt, zal deze in rekening worden gebracht. Hiervoor zal een no-show factuur worden verstuurd, welke niet door de gemeente of zorgverzekeraar wordt vergoed. Deze komt dus voor rekening van de cliënt.